Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Szentgyörgyi Anita egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataikvédelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését
végzi.
Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell
figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.
Adatkezelő az adatkezelés részletes szabályait az Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztató szabályaiban (továbbiakban Szabályzat) foglalja össze. Adatkezelő a Szabályzat alapján – az átláthatóság elvére figyelemmel – Adatkezelési Tájékoztatót készít ügyfelei részére, hogy megfelelően tájékoztatást nyújtson az adatkezelési folyamatokról, illetőleg az érintettek jogairól.

Jelen tájékoztató Adatkezelő ÜGYFELEIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI tevékenységeivel összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze.  Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Adatkezelő adatai:

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az
Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során
törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.

  •  Cégnév: Szentgyörgyi Anita
  •  Székhely: 1173, Budapest, Pesti út 95.
  •  Telephely: 1077, Budapest, Rózsa u. 18/b
  • Weblap: www.supergirls.hu
  • Kapcsolattartás: Szentgyörgyi Anita adatvédelmi referens
  • Telefon: +36 20 325 7315
  • E-mail: hello@supergirls.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, stb…).
Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:
– célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)
– szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)
– jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak)
– átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)
– adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben valósuljon meg)
– arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)
– elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő megfelelően dokumentálja)

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési
jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

AZ ÖN JOGAI

Ön az adatkezelés során mindenkor jogosult:
a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
b. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását
c. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását
d. kérni a személyes adatai törlését
e. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását (adathordozhatóság)
f. tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználása ellen
g. bármely megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja
h. panaszt tenni és jogorvoslattal élni, illetékes törvényszék előtt pert indítani
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja.
Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek reklámanyagot.

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével
fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
o Adatvédelmi referens: Szentgyörgyi Anita
o Cím: 1077, Budapest, Rózsa u. 18/b
o Telefon: +36 20 325 7315
o E-mail: hello@supergirls.hu
Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:
o Név: Fővárosi Törvényszék
o Cím: 1055 Budapest, Markó utca 25.
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
o Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
o Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
o Telefon: +36 1 391 1400
o Fax: +36 1 391 1410
o E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogairól bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet)
12-22. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és
az infoszabadságról szóló törvényben, valamint Adatkezelő Szabályzatában.

 

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes
adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható
és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.
Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében
‐ technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében
‐ biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
‐ biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
‐ megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
‐ megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
‐ elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából
‐ biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
‐ biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
‐ gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
‐ biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

További információkért kérjen segítséget munkatársainktól!

Budapest, 2019.07.01.